WEEBILL 2 新手入门

认识WEEBILL 2
   
  1.快装板锁紧扳手 11.相机控制接口  
  2.快装板安全锁 12.横滚轴锁定开关  
  3.快装板底座锁紧扳手 13.横滚轴电机  
  4.航向轴锁定开关 14.触控屏(收纳状态)  
  5.航向轴电机
15.1/4螺丝接口
 
  6.电源键 16.电量指示灯  
  7.拍照/录像键
17.滚轮
 
  8.云台摇杆
18.模式切换键(PF/F/L)
 
  9.手柄 19.Type-C 充电/升级接口  
  10.三脚架    
   
  20.俯仰轴锁定开关 27.跟焦器控制接口  
  21.俯仰轴电机 28.跟焦器/图传控制接口  
  22.水平安装底座锁定螺丝 29.增高垫  
  23.航向轴锁紧扳手 30.镜头支撑架  
  24.提壶手柄锁紧开关 31.镜头支撑架锁紧螺丝  
  25.1/4拓展螺纹冠齿 32.快装板  
  26.扳机键 33.触控屏(展开状态 )  是否对您有帮助?
目录